INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - szkolenie specjalistyczne!

500 zł

Opis

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - szkolenie specjalistyczne!
CENA 500,00 TERMIN: 30.11-01.12.2019 OLSZTYN, 25 GODZIN
Rekrutacja:
Tel. 538 324 758
pon-pt. 8:00-16:00
al. Gen. Władysława Sikorskiego 23 pokój 116, Olsztyn
www.facebook.com/proecoone

Głównym celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do samodzielnego pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD), a także zapoznanie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Szkolenie daje gruntowną wiedzę i praktyczne rozwiązania, dzięki którym uczestnicy będą mogli skutecznie sprawować funkcję inspektora ochrony danych.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które zamierzają pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych, a także osób odpowiedzialnych za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi.
1. Prawne podstawy systemu ochrony danych osobowych w Polsce – regulacje ogólne oraz lex specialis:
a) RODO – czym jest Ogólne Rozporządzenie Unijne?
b) najważniejsze zmiany wdrożone przez RODO w Polsce,
c) adresat regulacji RODO – czyje dane osobowe podlegają ochronie i na jakim obszarze,
d) Administrator Danych Osobowych – kto nim jest i jakie są jego podstawowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Katalog pojęć związanych z ochroną danych osobowych obowiązujący od 25.05.2018 r.:
a) dane osobowe
b) przetwarzanie danych osobowych,
c) profilowanie,
d) pseudonimizacja a anonimizacja,
e) szyfrowanie,
f) nowe rodzaje danych osobowych- genetyczne, biometria, medyczne,
g) zbiór danych osobowych,
h) współadministrator, procesor,
i) odbiorca danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych po 25.05.2018 r.:
a) zasada ogólna legalności,
b) zasada ogólna przejrzystości,
c) zasada ogólna rzetelności,
d) zasada ogólna ograniczenia przetwarzania do celu,
e) zasada ogólna adekwatności,
f) zasada ogólna minimalizacji danych osobowych,
g) zasada ogólna ograniczenia czasu przetwarzania,
h) zasada ogólna rozliczalności,
i) zasada ogólna poufności i integralności,
j) zgoda jako podstawa legalizująca przetwarzanie danych osobowych,
k) przepis prawa jako podstawa prawna legalizująca przetwarzanie danych osobowych,
l) wyjątkowe okoliczności ( ochrona życia i zdrowia) jako podstawy legalizujące przetwarzanie danych osobowych.
4. Prawa podmiotów danych osobowych:
a) prawo do informacji- art.13 RODO i art.14 RODO – jak realizować prawo do informacji – formy, sposoby, klauzula warstwowa, jak dokumentować realizację prawa do informacji,
b) prawo dostępu do danych osobowych, prawo do pozyskania kopii,
c) prawo do sprostowania i usunięcia danych – w jaki sposób realizować, kiedy należy odmówić realizacji uprawnienia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych pomiędzy administratorami danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych- jak realizować jak jego realizacja wpływa na temporalność, rozliczalność itd.,
g) prawa związane z profilowaniem danych osobowych.
5. Administrator Danych Osobowych:
a) obowiązki ADO: w zakresie informacji dla podmiotów danych osobowych,
b) privacy by designe i privacy by defoult,
c) wdrożenie dokumentacji – jak powinna wyglądać dokumentacja po 25.05.2018 r.,
d) prowadzenie Rejestrów Czynności przetwarzania i Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania,
e) powołanie IOD,
f) prowadzenie procedury DPIA z art. 35 RODO.,
g) obowiązki ADO wobec PUODO,
h) szacowanie ryzyka- informacje ogólne.
6. Zasady przy powierzaniu przetwarzania danych osobowych:
a) przesłanki wyboru Procesora,
b) podprocesor,
c) wzorcowa umowa powierzenia,
d) zasady współpracy ADO i Procesora oraz Podprocesora,
e) dokumentowanie powierzenia,
f) powierzenie jako sui generis pełnomocnictwo oraz w oparciu o inny tytuł prawny,
g) zamknięcie i rozliczenie stosunku powierzenia,
h) różnice pomiędzy powierzeniem a udostępnieniem danych osobowych.
7. Udostępnienie danych osobowych:
a) uprawnione organy – podstawy udostępnienia, zasady realizacji obowiązku,
b) podmioty trzecie – podstawy udostępnienia, zasady realizacji obowiązku,
c) dokumentowanie udostępnienia.
8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
a) obowiązek powołania IOD – jak to zrobić – dokumentacja, procedura,
b) umiejscowienie IOD w organizacji ADO,
c) jakie kwalifikacje winien posiadać IOD,
d) obowiązki IOD wynikające z art. 39 RODO, obowiązki wynikające z innych podstaw,
e) uprawnienia IOD,
f) ABI a IOD,
g) odpowiedzialność IOD.
9. Analiza ryzyka w organizacji:
a) kogo dotyczy procedura analizy ryzyka?
b) remanent aktywów – dokumentacja,
c) analiza zagrożeń – czym jest zagrożenie i jak je ustalić, dokumentacja,
d) analiza podatności – czym jest podatność i jak ją ustalić, dokumentacja,
e) analiza ryzyka – czym jest ryzyko i jak je ustalić, dokumentacja, czemu służy szacowanie ryzyka?
f) polityka zarządzania ryzykiem- czym jest, czy jest konieczność jej posiadania, jak ją opracować.
10. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w organizacji:
a) różnice pomiędzy bezpieczeństwem danych osobowych a bezpieczeństwem informacji,
b) pojęcie incydentu,
c) rodzaje incydentu,
d) dokumentacja w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania incydentom:
– instrukcja postępowania w wypadku wystąpienia incydentu,
– dokumentowanie zagrożenia,
– dokumentowanie uchybienia,
– zgłoszenie incydentu do PUOD,
e) polityka czystego biurka,
f) polityka czystej kopiarki, faksu,
g) polityka korzystania z poczty e-mail,
h) polityka korzystania z przenośnych urządzeń do przetwarzania danych osobowych,
i) polityka wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe,
j) obszary przetwarzania danych osobowych a możliwość wynoszenia dokumentacji,
k) polityka kontroli dostępu do danych osobowych.
12. Test umiejętności IOD.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

ProEco One Sp zo.o.

November 9, 2019 07:40
Telefon kontaktowy: Tel. 538 324 758
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wbelgii.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...